Gebruiksvoorwaarden Gezondheidsmeter

Gebruiksvoorwaarden

1. De diensten die wij aanbieden

Een gepersonaliseerde gezondheidservaring via het platform Gezondheidsmeter door de inzet van modules, die bij jou passen. Er zijn drie soorten modules:

 • PGO, om medische gegevens op te kunnen halen bij zorgverleners met het MedMij label;
 • zelfzorg modules
 • medische behandelmodules, samen met jouw zorgverleners ("invite only" door professionals)

Hiervoor zetten we geavanceerde technologieën in:

We streven ernaar onze services te optimaliseren door:

 • het bieden van een consistente en probleemloze ervaring bij alle modules van Gezondheidsmeter
 • wereldwijde toegang tot de diensten van Gezondheidsmeter

2. Hoe worden onze diensten gefinancierd?

Gezondheidsmeter is gratis voor burgers.

Onze inkomsten komen uit drie bronnen:

 • 1.Zorgverleners betalen een licentie voor het gebruik van één of meer modules bij het online begeleiden van patiënten.
 • 2. Er is een contract voor het leveren van de PGO Gezondheidsmeter met het ministerie van VWS.
 • 3. Sommige modules worden voor onderzoeksdoelen ingericht met een aparte studie-overeenkomst.

3. Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Het dossier is van jou.

Het beschermen van de privacy van mensen staat centraal in de manier waarop we ons systeem hebben ontworpen. Dit houdt in dat we je medische gegevens van je persoonsgegevens scheiden, de database versleutelt de gegevens bij opslag en de gegevens gaan ook versleuteld over de lijn. We verkopen jouw gegevens niet. 

We kunnen geanonimiseerde gegevens vanuit de modules delen met wetenschappelijke instituties. Het doel is dan om kennis te verzamelen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor geef je per module (herkenbaar aan de icoontjes) wel of niet toestemming. Je kan altijd meedoen, ook als je geen toestemming geeft.

Speciaal voor de module "Medisch Dossier, PGO van MedMij": je gegevens worden door ons nooit ter beschikking gesteld voor onderzoek. Het staat je vrij om te beslissen dat artsen mee mogen kijken in delen van je dossier.  

We verstrekken zorginstellingen en professionals rapporten over de behaalde resultaten met de eigen patiënt-groep: hoeveel mensen doen mee en wat zijn de resultaten via het online behandelingstraject. We delen geen gegevens die je direct identificeren in deze rapportages (zoals jouw naam of e-mailadres dat op zichzelf kan worden gebruikt om contact met jou op te nemen of waarmee kan worden bepaald wie jij bent). Deze gegevens zijn wel inzichtelijk voor de behandelaars die jou behandelen voor een specifieke aandoening. We verzamelen jouw persoonsgegevens om jou de hierboven beschreven services te verlenen. 

Aanvullende bepalingen

1. Bijwerken van onze Voorwaarden

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze services en het ontwikkelen van nieuwe functies om zo onze Producten te verbeteren voor jou en onze community. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we deze Voorwaarden van tijd tot tijd moeten bijwerken, zodat ze een nauwkeurige afspiegeling blijven van onze services en praktijken. Er worden alleen wijzigingen aangebracht als de bepalingen niet langer geschikt zijn of als ze niet volledig zijn en alleen als de wijzigingen redelijk zijn en naar behoren rekening houden met jouw belangen.

Tenzij de wijzigingen wettelijk verplicht zijn, informeren we je (bijvoorbeeld per e-mail of via onze Producten) ten minste 30 dagen voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en geven we je de kans om de wijzigingen te bekijken voordat ze in werking treden. Zodra de bijgewerkte Voorwaarden in werking zijn getreden, ben je aan deze Voorwaarden gebonden indien je onze Producten blijft gebruiken.

We hopen dat je onze Producten blijft gebruiken, maar als je niet instemt met onze bijgewerkte Voorwaarden en niet langer lid wilt blijven van Gezondheidsmeter, kun je jouw account stoppen via info@gezondheidsmeter.nl.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in geval van overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze voorstelling van zaken als gevolg van onze nalatigheid, noch om je wettelijke rechten te beïnvloeden.We nemen professionele zorgvuldigheid in acht bij het verstrekken van onze Producten en services aan jou en bij het behoud van een veilige en foutvrije omgeving. Op voorwaarde dat we met professionele zorgvuldigheid hebben gehandeld, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een schending van deze Voorwaarden door ons of anderszins door ons handelen, verliezen die niet redelijkerwijs voorzienbaar zijn door jou en ons op het moment waarop we deze Voorwaarden zijn aangegaan en gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloed plaatsvinden.

4. Geschillen

We proberen duidelijke regels vast te stellen, zodat we geschillen tussen jou en ons kunnen beperken en hopelijk voorkomen. Als er zich echter een geschil voordoet, is het handig om vooraf te weten waar dit kan worden opgelost en welke wetgeving van toepassing zal zijn.Als je een consument bent en in een lidstaat van de Europese Unie woont, zijn de wetten van die lidstaat van toepassing op alle vorderingen, rechtsvorderingen of geschillen die je tegen ons hebt, die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Gezondeheidsmeter-producten ('vordering'). Je kunt deze vordering aanhangig maken bij elke bevoegde rechtbank in die lidstaat die jurisdictie heeft over de vordering. In alle andere gevallen ga je ermee akkoord dat de vordering moet worden behandeld in een bevoegde rechtbank in Breda en dat de Nederlandse wetgeving deze Voorwaarden en alle vorderingen beheerst, ongeacht de regels inzake strijdigheid met wettelijke bepalingen

5. Overig

 • Deze Voorwaarden vormen de basis overeenkomst tussen jou en Curavista bv, de eigenaar van Gezondheidsmeter. 
 • Per module geef je apart toestemming voor specifiek gebruik. Deze toestemmingen vormen ook onderdeel van de overeenkomst.Voor zover eventuele toestemmingen in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot deze strijdigheid.
 • Indien een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht. Als we iets uit deze Voorwaarden niet afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten. Een eventuele wijziging of afstand van deze Voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 • Je draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
 • Je kan op elk moment stoppen en je account opheffen door de helpdesk een email te sturen vanaf het email adres waar het account aan gekoppeld is.
 • Bij overlijden kan een persoon die redelijkerwijs kan aantonen een relatie te hebben gehad met de persoon (bijv doordat hij/zij toegang heeft tot het email adres van de overledene) verzoeken om opheffing van het account.
 • Deze Voorwaarden verlenen geen rechten aan derde begunstigden. Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden kunnen we vrij overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 • Hulpmiddel voor communicatie

  Het platform is een hulpmiddel voor de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. De informatie die hieruit voortkomt kan nimmer als exclusieve bron voor het medisch handelen dienen. Er kunnen geen rechten aan deelname worden ontleend. Curavista b.v. voert de modules op het Curavista eHealth platform uit in samenwerking met andere bedrijven, organisaties en personen. Curavista b.v. doet –al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen– haar uiterste best de toegang tot Gezondheidsmeter (Curavista.Health buiten Nederland) continu open te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Curavista b.v., noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van of deelname aan Gezondheidsmeter resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

  Copyright

  Het copyright van www.Gezondheidsmeter.nl en het onderliggende software platform "Curavista eHealth" ligt bij Curavista b.v. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan deelname aan de modules op het Gezondheidsmeter / Curavista.Health platform.

  ©Curavista b.v. 2002-2023

  2023/6/27  
  Top