De beste zorg verleen je samenThe best healthcare is provided together

Bij Curavista zijn we ervan overtuigd dat de beste zorg ontstaat door de patiënt te betrekken in zijn behandeling.

At Curavista we are convinced that you achieve the highest quality healthcare by involving the patient with their own treatment.

Samen maak je passende keuzes in de behandelmethodes die aansluiten bij de voorkeuren en overtuigingen van de patiënt.

Together you create fitting choices in the treatment methods that align with the patient's personal views and preferences.

Makkelijk vanuit één online overzichtEasily accessible from a single online overview

In Gezondheidsmeter PGO+ beheert en deelt de patiënt in één volledig overzicht zijn gezondheidsgegevens met de zorgverlener.

In Health Monitor+ the patient manages in one complete overview their health records and shares them with their healthcare provider.

Geheel volgens MedMij standaarden, veilig en vertrouwd.

According to MedMij standards, safe and secure.

Een helder inzicht in de gegevens van je patiënt, altijd en overal.

Clear insight in your patient's data, anytime, anywhere.

De beste zorg lever je als je inzicht hebt in de gezondheidsgegevens van je patiënt. De patiënt beheert en deelt de benodigde gegevens op het online platform, zodat jij (zorgverlener) deze gegevens kunt gebruiken voor een juiste diagnose en advies. Zo kom je samen tot de beste behandelmethode.

You provide the best care if you have insight into the health data of your patient. The patient manages and shares the necessary data on the online platform, so that you (care provider) can use this data for a correct diagnosis and advice. That way you come together to the best treatment method.


Beter contact met de patiënt.

Better contact with the patient.

Er blijft meer tijd over om echt te praten over de klachten die de patiënt ervaart. Het verloop van de klachten en mogelijke symptomen zijn immers al overzichtelijk opgeslagen in het systeem.

More time will be left to have a real conversation about the complaints the patient experiences. The course of the complaints and possible symptoms were saved in the system already, after all.

Je gebruikt de informatie met de voortgang van de patiënt bij het normale consult, het eConsult, een telefonisch consult of het videoconsult. Het eConsult en het videoconsult zijn beiden beschikbaar in Gezondheidsmeter PGO+. Net wat jullie samen handig vinden.

You use the information with the progress of the patient during the normal consultation, the eConsult, a telephone consultation or the video consultation. The eConsult and the videoconsult are both available in Health Monitor+. Whatever you find useful together.


Een beter behandelplan in een vroeg stadium.

A better treatment plan in an early stage.

Veranderingen in de gezondheid van de patiënt worden beter zichtbaar en er kan in een vroeger stadium ingegrepen worden. Daardoor kan een beter behandelplan worden opgesteld en worden oplopende kosten vermeden.

Changes in the patient's health become more clearly visible and enable intervention at an earlier stage. That way a better treatment plan can be set up and excess medical expenses can be avoided.


Samen de alternatieven afwegen.

Weight the alternatives together.

Door gebruik te maken van Gezondsheidsmeter PGO weeg je samen de alternatieven af over de gezondheid van een patiënt in plaats van dat deze verantwoordelijkheid alleen op de schouders van de zorgverlener rust. Je maakt samen keuzes in het beste behandelplan en bent daar dan ook samen verantwoordelijk voor.

By making use of Health Monitor+, you can weigh the alternatives together about the health of a patient instead of putting the full weight of those responsibilities on the healthcare provider's shoulders. Together you make choices on the best treatment plan available and together you bear the responsibility for those.

In twee klikken een geïntegreerd systeem.

An integrated system in two clicks.

Aansluiten bij Gezondheidsmeter PGO gaat eenvoudig en snel. En je kunt gewoon gebruik blijven maken van je eigen EPD. Zo kun je vanuit Medicom, PortaVita, Horizon en binnenkort Promedico ASP en MicroHIS inloggen in de Gezondheidsmeter omgeving en direct de patiëntgegevens inzien. Aan een koppeling met Epic en HIX wordt gewerkt. Wel zo makkelijk.

Connecting to Health Monitor+ is easy and quick. And you can continue to use your own EPD. For example, you can log in from Medicom, PortaVita, Horizon and soon Promedico ASP and MicroHIS in the Health Monitor+ environment and immediately view the patient data. A link with Epic and HIX is being worked on. It's that easy!

Ken je toevallig ZOOM? Dat komt dan goed uit. Gezondheidsmeter PGO+ gebruikt deze video-applicatie, omdat je anoniem blijft, het supersnel mobiel werkt én er veel handige functies zijn.

Do you happen to know ZOOM? That's the video appliance Health Monitor+ uses, because it keeps you anonymous, connects very quickly on mobile, and has a lot of handy features.

Zo kan je met één patiënt of met meerdere patiënten tegelijk chatten, of met zorgverleners onderling.

This way you can chat with one or several patients at the same time, or with other healthcare providers.

Je kan je scherm delen en patiënten mee laten kijken naar foto’s, uitslagen op jouw scherm. Wil je het gesprek opnemen? Ook dat kan.

You can share your screen and let patients look at photos and test results on your screen. Do you want to record the conversation? You can do that, too.

En natuurlijk kunnen je gewoon vanuit de APP (iOS en Android) het videoconsult gebruiken.

And of course you can just use the video consult from the app (iOS and Android).

Voor 249 euro een jaar lang toegang tot de gegevens van al je patiënten.

For 249 euros a year of access to the data of all your patients.

Door lid te worden van Gezondheidsmeter PGO+ krijgt u gedurende een jaar toegang tot alle gegevens die uw patiënten met u delen. Het gebruik van Gezondheidsmeter PGO+ voor patiënten die door u zijn geregistreerd is gratis.

By joining Health Monitor+ you get access for a year to all the data that your patients share with you. The use of Health Meter PGO for patients who have been registered by you is free of charge.

Eenvoudig zorgverleners toevoegen voor 75 euro per jaar.

Easily add caregivers for 75 euros per year.

Wil je naast de drie zorgverleners accounts die in de licentie zitten nog meer mensen toevoegen? Geen probleem! Een extra account kost 75 euro per jaar. Zo houd je je kosten laag en betaal je alleen voor wat je nodig hebt.

Do you want to add more people besides the three health care providers in the license? No problem! An extra account costs 75 euros per year. This way you keep your costs low and you only pay for what you need.

Een eigen module ontwerpen en bouwen? Geen probleem!

Develop and build your own module? No problem!

Voor veel zorgverleners hebben we maatwerk modules gebouwd met eigen algoritmes. Samen ontwerpen we de architectuur, algoritmes en dashboard, zodat de module aansluit bij je wensen en die va je patiënt. Voor een maatwerk module betaal je 2.500 euro per jaar en 9,95 euro per jaar per deelnemende patiënt.

For many caregivers we have built custom modules with our own algorithms. Together we design the architecture, algorithms and dashboard, so that the module fits your needs and that of your patient. For a customized module, you pay 2.500 euros per year and 9.95 euros per year per participating patient.

Een gebruikersvriendelijke app die medische gegevens bijhoudt

A user-friendly app that keeps track of medical data

De mens staat centraal in de zorg. Daarom is Gezondheidsmeter PGO een gebruikersvriendelijke app, eenvoudig in gebruik. Medische gegevens bijhouden wordt zo niet alleen makkelijk, maar ook leuk. Als zorgverlener pluk je daar de vruchten van, omdat je zo alle patiëntgegevens altijd up-to-date tot in detail in kunt zien.

The individual is at the heart of healthcare. That's why Health Monitor+ is a userfriendly app, easy to use. Keeping track of medical records doesn't just become easy, it becomes fun. As healthcare provider you reap the benefits, because you can keep track of all up-to-date medical records and view them in detail.

Eenvoudig en overzichtelijk gegevens delen via modules

Easily and clearly share data via modules

Patiënten kunnen via een helder dashboard gegevens beheren en delen met de zorgverleners vanuit verschillende modules. Om duidelijke handvaten te bieden heeft Curavista 30 verschillende modules ontwikkeld die direct inzetbaar (Plug ’n Play) zijn.

Patients can manage their data from a single dashboard and share their data with their healthcare providers from different modules. To provide people with a handle to keep track of things, Curavista developed over 30 different modules that can immediately (Plug ’n Play) be used.

Ook kun je eigen modules inzetten op het platform. Curavista denkt graag mee en bouwt op maat gemaakte modules, zodat je je patiënt altijd gepaste zorg kunt bieden. We hebben al meer dan 30 maatwerk modules gebouwd zoals Fitbit, Spirosmart voor grote en kleine indicaties.

You can also use your own modules on the platform. Curavista likes to think along with you and build customized modules so that you can always offer your patient appropriate care. We've already built over 30 custom modules such as Fitbit and Spirosmart, for big and small applications both.

Real-time, kwantitatieve data die veilig gedeeld kan worden met andere zorgverleners

Real-time, quantitative data that can be shared safely with other healthcare providers.

Data is real-time en echt, zodat je altijd op de hoogte bent. De communicatie is veilig, ook naar andere zorgverleners toe. Zo kan je bijvoorbeeld een foto of uitslag toevoegen, met de patiënt al dan niet in de cc.

Data is generated in real-time, so everyone is always up-to-date. The communication is safe, even to other healthcare providers. That way you can add pictures or test results, whether the patient sees them or not.

Een bewezen platform dat inhoudelijk klopt.

A proven platform that is correct in terms of content.

Gezondheidsmeter PGO wordt daadwerkelijk gebruikt door patiënten. De algoritmes die we in onze modules hebben verwerkt zijn opgesteld en uitgebreid geëvalueerd met werkgroepen.

Health meter PGO is actually used by patients. The algorithms that we have processed in our modules have been prepared and extensively evaluated with working groups.

Ultiem gebruiksgemak op alle media.

Ultimate ease of use across all media.

De Gezondheidsmeter app is gebouwd op onze visie: de patiënt staat centraal. We vinden gebruikersgemak daarom heel belangrijk. Zo is de app snel op je telefoon, maar synchroniseert het gegevens ook makkelijk real-time met je desktop of tablet.

Health Monitor+ is built on our vision: the patient is central. We therefore consider user-friendliness very important. The app is fast on your phone, but it also synchronizes data easily in real-time with your desktop or tablet.

Wil je eenvoudig met patiënten een afspraak maken?

To be added later

Voor het online beoordelen van het dossier, voor het video consult of voor een andere afspraak?

Dan is de module eAfspraak handig, veilig en toegankelijk.

Je geeft zelf tijdslots vrij en nadat de afspraak is gemaakt, stuurt het systeem automatisch herinneringen.

En natuurlijk werkt het op de pc, tablet én mobiel.

Veel zorgverleners hebben een eigen webportaal. Daar kunnen patiënten inloggen en zo de data zien die het ziekenhuis / huisarts / apotheek etc .van hen heeft. In de meeste portalen zitten functies als afspraak maken, PROM invullen, eConsult, digitale folders.

Many caregivers have their own web portal. Patients can log in there and see the data that the hospital / family doctor / pharmacy etc. has of them. Most portals contain functions such as making appointments, filling in PROM, eConsult, or digital folders.

Dat is natuurlijk prima, maar dat is NIET het dossier van de burger. De burger komt namelijk niet alleen in jouw huisartsenpraktijk, ziekenhuis, apotheek of lab. De burger heeft zijn eigen dossier en kan daarin al die data verzamelen, aanvullen en weer delen.

That's all well and good, but that is NOT the citizen's file. The citizen does not only come in your general practice, hospital, pharmacy or lab. The citizen has his own file and can collect, supplement and share all this data.

Gezondheidsmeter PGO+ gebruikt de verzamelde data om de algoritmes in de specifieke modules aan te sturen. Even twee voorbeelden:

Health Monitor+ uses the collected data to control the algorithms in the specific modules. Just two examples:

• eAfspraak: Patiënt haalt via eAfspraak datums op van afspraken. Wij sturen een push-bericht naar de APP “zou je ook je dossier willen bijwerken voor deze zorgverlener?” of “Denk je eraan om weer lab te laten prikken?”

• eAppointment: Patient retrieves dates from appointments via eAppointment. We send a push message to the app "would you also want to update your file for this caregiver?" or "Do you remember to have a lab puncture again?"

• Laboratorium: Patiënt haalt lab binnen (NHG-lab code tabel werkt al) en wij tonen de labwaarden precies op de juiste plaats in de juiste module. En moet je over drie maanden weer? Dan sturen wij weer een pushbericht naar de patiënt, en een reminder naar de zorgverlener om te herorderen.

• Laboratory: Patient retrieves lab (NHG-lab code table is already working) and we show lab values exactly in the right place in the right module. And do you have to go back in three months? Then we send another push message to the patient, and a reminder to the care provider to re-order.

Dát is waar Gezondheidsmeter PGO+ over gaat.

Thát's what Health Monitor+ is about.

Een bewezen, gecertificeerd platform

A proven, certified platform

Gezondheidsmeter PGO+ is gecertificeerd als zelfzorg platform (ZelfzorgOndersteund! in 2015, 2016, 2017). De datacentra zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Curavista als organisatie wordt NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, inclusief de aanvullende MEDMIJ eisen set. We loggen in met een 2-Factor Authenticatie via sms of met DigiD. Dat kost iets meer tijd maar is wel zo veilig. Via de APP kan je snel inloggen met een 5-cijfercode, net als bij de bank.

Health Monitor+ is certified als self-care platform (ZelfzorgOndersteund! in 2015, 2016, 2017). The data centers are NEN7510 and ISO27001 certified. Curavista as an organization is NEN7510 and ISO27001 certified, including the additional MEDMIJ set of requirements. We log in with 2-Factor Authentication via SMS or DigiD. That costs a bit more time but is a lot safer. Through the app you can quickly log in with a 5-digit code, just like at the bank.

Ultiem gebruiksgemak door single sign on met EPD.

Ultimate ease of use through single sign on with EPD.

Voor zorgverleners is er een nog snellere route: een direct inloggen vanuit het eigen EPD. Je logt in op het EPD, kiest de patiënt en klikt op Gezondheidsmeter PGO+. Je komt direct op het dashboard van de patiënt uit. Niet meer apart inloggen of patiënt opzoeken. Per ongeluk patiënten verwisselen kan niet, navigeren binnen Gezondheidsmeter PGO+ tussen patiënten kan niet bij een CSSO. Operationeel voor Medicom, Promedico ASP (bijna), Porta Vita, Horizon. Gebruik je Hix of Epic? Dan is het afhankelijk van het ziekenhuis waar je werkt of deze contextuele single sign on operationeel is.

For healthcare providers, there is an even faster route: log in directly from your own EPD. You log in to the EPD, choose the patient and click Health Monitor+. You directly enter the patients dashboard. No longer logging in separately or looking up a patient. You can't swap patients by accident, and you can't navigate between patients inside Health Monitor+ with a CSSO. Operational for Medicom, Promedico ASP (almost), Porta Vita, Horizon. Do you use Hix or Epic? Then it depends on the hospital where you work if this contextual single sign is operational.