De beste zorg verleen je samenThe best healthcare is provided together

Bij Curavista zijn we ervan overtuigd dat de beste zorg ontstaat door de patiënt te betrekken in zijn behandeling.

At Curavista we are convinced that you achieve the highest quality healthcare by involving the patient with their own treatment.

Samen maak je passende keuzes in de behandelmethodes die aansluiten bij jouw voorkeuren en overtuigingen.

Together you create fitting choices in the treatment methods that align with your personal views and preferences.

Makkelijk vanuit één online overzichtEasily accessible from a single online overview

In Gezondheidsmeter PGO+ beheert en deelt de patiënt in één volledig overzicht zijn gezondheidsgegevens met de zorgverlener.

In Health Monitor+ the patient manages in one complete overview their health records and shares them with their healthcare provider.

Geheel volgens MedMij standaarden, veilig en vertrouwd.

According to MedMij standards, safe and secure.

Een helder inzicht in je gegevens, altijd en overal.

Clear insight in your data, anytime, anywhere.

De beste zorg krijg je als jezelf ook aan de slag gaat. Beheer en deel je gegevens op het online platform, zodat jouw zorgverlener(s) deze gegevens kunnen gebruiken voor een juiste diagnose en advies. Zo kom je samen tot de beste behandelmethode.

You get the best healthcare if you get involved yourself, as well. Manage and share your records on the online platform, so your healthcare provider(s) can use this data for an accurate diagnosis and advice. That's how you arrive at the best treatment together.


Beter contact met elkaar.

Better contact with each other.

Er blijft meer tijd over om echt te praten over de klachten die je ervaart. Het verloop van de klachten en mogelijke symptomen zijn immers al overzichtelijk opgeslagen in het systeem.

More time will be left to have a real conversation about the complaints you experience. The course of your complaints and possible symptoms were saved in the system already, after all.


Een beter behandelplan in een vroeg stadium.

A better treatment plan in an early stage.

Veranderingen in je gezondheid worden beter zichtbaar en er kan in een vroeger stadium ingegrepen worden. Daardoor kan een beter behandelplan worden opgesteld.

Changes in your health become more clearly visible and enable intervention at an earlier stage. That way a better treatment plan can be set up.


Samen de alternatieven afwegen.

Weight the alternatives together.

Door gebruik te maken van Gezondsheidsmeter PGO weeg je samen de alternatieven af. Je maakt samen keuzes in het beste behandelplan en bent daar dan ook samen verantwoordelijk voor.

By using Health Monitor+ you weight the alternatives. Together you make choices on the best treatment plan available and together you bear the responsibility for those.

Ken je toevallig ZOOM? Dat komt dan goed uit. Gezondheidsmeter PGO+ gebruikt deze video-applicatie, omdat je anoniem blijft, het supersnel mobiel werkt én er veel handige functies zijn.

Do you happen to know ZOOM? That's the video appliance Health Monitor+ uses, because it keeps you anonymous, connects very quickly on mobile, and has a lot of handy features.

Zo kan je met je zorgverleners chatten, je scherm delen en je zorgverlener mee laten kijken naar foto’s en uitslagen op jouw scherm. Wil je het gesprek opnemen? Ook dat kan.

You can for instance chat with your healthcare provider, share your screen, and let your healthcare provider look at pictures and test results on your screen. Do you want to record the conversation? You can do that, too.

En natuurlijk kunnen je gewoon vanuit de APP (iOS en Android) het videoconsult gebruiken.

And of course you can just use the video consult from the app (iOS and Android).

Voor patiënten die door hun zorgverlener(s) worden aangemeld is het systeem gratis.

For patients who were signed up by their healthcare provider(s), the system is free of charge.

Door je aan te sluiten bij Gezondheidsmeter PGO kan je starten met je eigen dossier en de gegevens met je zorgverlener(s) delen.

By joining Health Monitor+ you can start with your own dossier and share your data with your healthcare provider(s).

Wil je zonder je zorgverlener(s) meedoen? Dat kan ook. Sommige modules zijn gratis, andere koop je in de webshop.

Do you want to participate without your care provider(s)? That's also possible. Some modules are free, others you can buy in the webshop.

Kies eerst een module en dan zie je het vanzelf.

Choose a module, and you'll see for yourself.

Een gebruikersvriendelijke app die medische gegevens bijhoudt

A user-friendly app that keeps track of medical data

De mens staat centraal in de zorg. Daarom is Gezondheidsmeter PGO een gebruikersvriendelijke app, eenvoudig in gebruik. Medische gegevens bijhouden wordt zo niet alleen makkelijk, maar ook leuk. Samen pluk je daar de vruchten van, omdat jij en je zorgverlener(s) zo alle patiëntgegevens altijd up-to-date tot in detail in kunnen zien.

The individual is at the heart of healthcare. That's why Health Monitor+ is a userfriendly app, easy to use. Keeping track of medical records doesn't just become easy, it becomes fun. Together you reap the benefit, because you and your healthcare provider(s) can keep all medical records up-to-date and view them in detail.

Eenvoudig en overzichtelijk gegevens delen via modules

Easily and clearly share data via modules

Patiënten kunnen via een helder dashboard gegevens beheren en delen met de zorgverleners vanuit verschillende modules. Om duidelijke handvaten te bieden heeft Curavista 30 verschillende modules ontwikkeld die direct inzetbaar (Plug ’n Play) zijn.

Patients can manage their data from a single dashboard and share their data with their healthcare providers from different modules. To provide people with a handle to keep track of things, Curavista developed over 30 different modules that can immediately (Plug ’n Play) be used.

Data is real-time en echt, zodat iedereen altijd op de hoogte is. De communicatie is veilig, ook naar andere zorgverleners toe. Zo kan je bijvoorbeeld een foto of uitslag toevoegen.

Data is generated in real-time, so everyone is always up-to-date. The communication is safe, even to other healthcare providers. That way you can add pictures or test results, for instance.

Een bewezen platform dat inhoudelijk klopt.

A proven platform that is correct in terms of content.

Gezondheidsmeter PGO wordt daadwerkelijk gebruikt door zorgverleners. De algoritmes die we in onze modules hebben verwerkt zijn opgesteld en uitgebreid geëvalueerd met werkgroepen.

Health Monitor+ is actually used by healthcare providers. The algorithms that we have processed in our modules have been prepared and extensively evaluated with working groups.

Ultiem gebruiksgemak op alle media.

Ultimate ease of use across all media.

De Gezondheidsmeter app is gebouwd op onze visie: de patiënt staat centraal. We vinden gebruikersgemak daarom heel belangrijk. Zo is de app snel op je telefoon, maar synchroniseert het gegevens ook makkelijk real-time met je desktop of tablet.

Health Monitor+ is built on our vision: the patient is central. We therefore consider user-friendliness very important. The app is fast on your phone, but it also synchronizes data easily in real-time with your desktop or tablet.

Wil je eenvoudig met patiënten een afspraak maken?

To be added later

Voor het online beoordelen van het dossier, voor het video consult of voor een andere afspraak?

Dan is de module eAfspraak handig, veilig en toegankelijk.

Je geeft zelf tijdslots vrij en nadat de afspraak is gemaakt, stuurt het systeem automatisch herinneringen.

En natuurlijk werkt het op de pc, tablet én mobiel.

Een bewezen, gecertificeerd platform

A proven, certified platform

Gezondheidsmeter PGO+ is gecertificeerd als zelfzorg platform (ZelfzorgOndersteund! in 2015, 2016, 2017). De datacentra zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Curavista als organisatie wordt NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, inclusief de aanvullende MEDMIJ eisen set. We loggen in met een 2-Factor Authenticatie via sms of met DigiD. Dat kost iets meer tijd maar is wel zo veilig. Via de APP kan je snel inloggen met een 5-cijfercode, net als bij de bank.

Health Monitor+ is certified als self-care platform (ZelfzorgOndersteund! in 2015, 2016, 2017). The data centers are NEN7510 and ISO27001 certified. Curavista as an organization is NEN7510 and ISO27001 certified, including the additional MEDMIJ set of requirements. We log in with 2-Factor Authentication via SMS or DigiD. That costs a bit more time but is a lot safer. Through the app you can quickly log in with a 5-digit code, just like at the bank.

Ultiem gebruiksgemak door single sign on met EPD.

Ultimate ease of use through single sign on with EPD.

Voor zorgverleners is er een nog snellere route: een direct inloggen vanuit het eigen EPD. Je logt in op het EPD, kiest de patiënt en klikt op Gezondheidsmeter PGO+. Je komt direct op het dashboard van de patiënt uit. Niet meer apart inloggen of patiënt opzoeken. Per ongeluk patiënten verwisselen kan niet, navigeren binnen Gezondheidsmeter PGO+ tussen patiënten kan niet bij een CSSO. Operationeel voor Medicom, Promedico ASP (bijna), Porta Vita, Horizon. Gebruik je Hix of Epic? Dan is het afhankelijk van het ziekenhuis waar je werkt of deze contextuele single sign on operationeel is.

For healthcare providers, there is an even faster route: log in directly from your own EPD. You log in to the EPD, choose the patient and click Health Monitor+. You directly enter the patients dashboard. No longer logging in separately or looking up a patient. You can't swap patients by accident, and you can't navigate between patients inside Health Monitor+ with a CSSO. Operational for Medicom, Promedico ASP (almost), Porta Vita, Horizon. Do you use Hix or Epic? Then it depends on the hospital where you work if this contextual single sign is operational.